Spirometrija

Spirometrija je jednostavna, bezbolna i najčešće upotrebljivana metoda za merenje plućne funkcije. Koristi se za merenje kapaciteta pluća (volumena) kao i merenje protoka vazduha prilikom udaha i izdaha. Reč spirometrija u bukvalnom smislu znači "merenje daha".

Spirometrija je izuzetno važna i nezamenjiva metoda prilikom otkrivanja i procene stanja osoba sa astmom, alergijama i HOBP-om.


Indikacije za test spirometrijom

Test sprometrijom je najvažnija metoda za postavljanje dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) kao i otkrivanja i procene stanja osoba s astmom i alergijama. Koristi se takođe i kod dijagnostikovanja i procene težine drugih bolesti disajnih organa, kod ispitivanja uticaja faktora radne sredine, procene sposobnosti sportista i određivanja profesionalne sposobnosti za neka zanimanja. Radi se i u okviru predoperativne pripreme bolesnika sa bolestima disajnih puteva i pluća.


Kako se izvodi spirometrija?

Izvodi se na aparatu koji se zove Spirometar. Aparat je povezan sa kompjuterom na kome se automatski očitavaju i obračunavaju sve izmerene vrednosti. Podaci se dobijaju u grafičkom obliku kao kriva u F-V sistemu. Na osnovu dobijenih rezultata vaš lekar tumači eventualne poremećaje ventilacije koji mogu biti opstruktivnog, restriktivnog ili mešovitog tipa i daje mišljenje o plućnoj funkciji i eventualnoj daljoj terapiji i kontrolama.


Pulsna oksimetrija

Pulsna oksimetrija je testna metoda za merenje zasićenja krvi kiseonikom (SaO2). Samo merenje je neinvazivno, bezbolno i jednostavno. To je dijagnostička metoda pri kojoj se određuje da li su tkiva snabdevena sa dovoljno kiseonika, odnosno kolika je zasićenost hemoglobina kiseonikom. Pomoću senzora koji se postavlja na jagodicu prsta ili ušnu školjku određuje se mera zasićenosti, a normalne vrednosti su preko 95%. Rezultat merenja je izražen u procentima.

Pulsna oksimetrija se izvodi pomoću malog aparata koji se zove - Pulsni Oksimetar. Merenje se obavlja tako što se na prst ruke stavi aparat, pulsni oksimetar, koji meri frekvenciju rada srca i zasićenost periferne krvi kiseonikom. U zavisnosti od vrednosti koje pokaže pulsni oksimetar, doktor procenjuje da li postoje poremećaji u radu respiratornog sistema i snabdevanja organizma kiseonikom.

Pulsna oksimetrija može da se radi u mirovanju kao i u šestominutnom testu hodanja.